Invitation til vælgermøde

For dig som borger inviteres du til at deltage i mødet der bliver afholdt på

Herfølge Bibliotek søndag 7. november kl. 14.00 – 17.00

(Nedenstående er sendt ud til samtlige vælgerforeninger i Køge)

Kære vælgerforening.

Herfølge Borgerforening arbejder på mange fronter med udvikling af vores lokalområde.

Herfølge er centrum for en stor gruppe borgere, som har en naturlig interesse i at være passende politisk repræsenteret i byrådet. Det er vores indtryk, at et lokalpolitisk engagement er vigtigere end det partipolitiske tilhørsforhold, når vælgerne ved lokalvalg tager stilling til, hvem der skal tale deres sag.

Derfor søger vi kontakt med kandidater fra de politiske partier, der er bosat i Herfølge, og som har interesse for og formulerede holdninger til udviklingen i Herfølge. Og vi opfordrer alle partier og lister til at opstille Herfølge-kandidater til byrådsvalget i november 2021.

Det har stadig stor betydning, at lokalmiljøet rummer identitetsskabende og udviklingsorienterede rammer. Der er brug for at bevare det væsentlige og udvikle det nødvendige. Det gælder såvel infrastruktur, handelslivet som kultur- og fritidslivet.

De nye store kommuner har øget behovet for udvikling af nærmiljøerne. Den dejlige by Køge besøger vi, men det er i Herfølge, vi bor og fungerer. Vi arbejder aktivt for udviklingen af vort nærmiljø. Det gælder infrastrukturen, udviklingen af Herfølge bymidte jf. planstrategien for Herfølge bykerne og bydelsplanen samt kultur-, fritids- og idrætslivet. Vi mener, at aktiviteterne for borgerne i Herfølge skal ske i Herfølge.

Vi er således interesserede i at høre om jeres visioner for udviklingen i vort lokalområde.

Vi vil derfor gerne invitere jer og Herfølgeborgerne til et lokalt vælgermøde forud for det kommende kommunevalg. Det afholdes på Herfølge Bibliotek søndag 7. november kl. 14.00 – 17.00.

Send venligst navn, telefon og mailadresse på den kandidat, som skal repræsentere jeres parti ved vælgermødet, til undertegnede på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Vi skal have jeres tilmelding senest søndag 31. oktober.

Indbydelsen til mødet samt navnene på de deltagende politikere vil blive udsendt lokalt og til pressen forud for mødet. Vi eftersender vores valgte temaer til kandidaterne senere.

Med venlig hilsen
Hans Christian Andersen
Formand for Herfølge Borgerforening.


Årsmøde

Herfølge Borgerforening indbyder til årsmøde mandag den 20. september kl. 19.00 i Herfølgehallen.

Herfølge Borgerforenings ordinære årsmøde.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Borgerforeningens regnskab.
 5. Forslag til budget samt kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 4).
 7. Valg af suppleanter (jf. § 4).
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 3 skal være formanden i hænde senest otte dage inden årsmødet. Forslag publiceres senest fire dage før årsmødet ved opslag på biblioteket samt på Herfølge Borgerforeningens hjemmeside www.herfoelgeborger.dk 

Vi håber, mange vil afse tid til at møde op.

Med venlig hilsen

Herfølge Borgerforening

Hans Christian Andersen

formand


Årsmøde (generalforsamling) i Herfølge Borgerforening

Kære medlemmer af Herfølge Borgerforening.

Vores årsmøde, som normalt ligger i april måned, måtte jo udsættes på grund af coronakrisen.

Nu ser det lysere ud, og vi inviterer derfor til årsmøde mandag den 20. september kl. 19. i Herfølge Hallen.

Mødet falder i to afdelinger. 

Først det foreningsmæssige årsmøde med beretning, behandling af indkomne sager og valg til bestyrelsen. Dagsordenen hertil er vedhæftet dette brev.

Derefter et tema om vores visionsforslag til Herfølge Vest og et stationsnært center.

I forbindelse med temaet vil der være et let traktement.

Temaet bliver fremlagt af: Søren Boas fra Vallø Stift, Peter Ålbæk, Jørgen Mikkelsen og undertegnede, der alle har deltaget i vores arbejdsgruppe vedr. projektet.

Lidt baggrund for projekt Herfølge Vest og et stationsnært center.

I 2015 afholdt Køge kommune et stort møde for Herfølges beboere, De mange fremmødte var med til at give et mangesidigt bud på udviklingen af vores by. I forlængelse af mødet kunne interesserede indgå i en arbejdsgruppe kaldet følgegruppen, der sammen med forvaltningen kunne forme og redigere de mange ideer til et brugbart materiale. Ideerne samledes i en Hvidbog, som gav bud på den fremtidige udvikling i Herfølge. Følgegruppen var således i samarbejde med forvaltningen med til at præge den vedtagne bydelsplan for Herfølge. Det var i øvrigt første gang Køge prøvede kræfter med bydelsplaner.

Bydelsplanen har fem overordnede kapitler. 

 1. Stationsnær byudvikling.
 2. Herfølge Vest.
 3. Byens liv og mødesteder.
 4. Grønne forbindelser.
 5. Boligudvikling.

Udviklingen af Herfølge Vest og etableringen af et stationsnært center krævede en udvidelse fingerplanen, så Herfølge kom med under den.

Den udvidelse er nu gennemført, og borgerforeningen gik i gang med at formulere et ideoplæg til udbygningen af Herfølge Vest og et stationsnært center. Vi fik stor hjælp af byplanlægger Lise Palm, som gav ideer og satte struktur på idematerialet. Vi tog derefter kontakt til de lodsejere, der  

ud over kommunen besad det areal projektet omhandlede. Det er Vallø Stift  ved Søren Boas i forbindelse med stationscentret samt Peter Ålbæk og Jørgen Mikkelsen i forbindelse med Herfølge Vest. De stillede sig meget positivt til projektet og indgik aktivt og iderigt i det videre arbejde i borgerforeningens arbejdsudvalg.

Et stort ønske for arbejdsgruppen var at få konkretiseret og visualiseret projektet, så det kunne fremlægges for Herfølges borgere og for Køge Kommune. Vi besluttede om muligt, at få professionelle arkitektfirmaer til at fortolke og give ideer til vores projekt. 

Vi kontaktede to arkitektfirmaer Vandkunsten (NB. Tinggården) og Werk. Begge var meget på linje med vores forslag og ville meget gerne påtage sig opgaven, men så var der økonomien til det. 

Borgerforeningen har små økonomiske muskler, så her lod de tre lodsejere sig spænde for. Efter nogle opklarende møder med arkitekterne modtog vi to virkelig spændende forslag. Det var svært at vælge mellem dem, så arkitekterne indvilligede i at gå sammen og lave et fælles forslag til projektet.

 

Det forslag vil vi meget gerne fremlægge for jer i forlængelse af det formelle Årsmøde.

Vi glæder os til I møder op og giver jeres reaktion på projektet. Det vil have betydning for den videre formulering af projektet, som vi gerne vil fremlægge på et borgermøde for Herfølges beboere. 

Vi vil senere arrangere dette borgermøde i samarbejde med Køge Kommune og dens forvaltning. 

Vi glæder os til at se jer til mødet.

NB! Af hensyn til det nævnte traktement beder vi jer om en tilmelding til mødet senest onsdag den 15. september. (navn og antal)

Tilmelding til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen

Herfølge Borgerforening

Hans Christian Andersen


Herfølgedagen

Herfølgedagen afholdes som sædvanlig sidste lørdag i september – lørdag 25. september - ved og på Herfølge bibliotek.

Vi regner også med at kunne nyde Herfølgekorets julekoncert i december.

Med venlig hilsen

Herfølge Borgerforening

Hans Christian Andersen

Udskriv Email

Bliv medlem af Herfølge Borgerforening

Vi har brug for støtte og engagement fra alle borgere i Herfølge!

Bliv medlem af Borgerforeningen og være med til eller få indflydelse på 
udviklingen i vores by!

For et kontingent på blot 100 kr. om året kan du være med til at styrke byen 
– og samtidig blive repræsenteret af en fælles forening.

Jo flere vi er, desto stærkere bliver vi 
– vores konto i Nordea er reg.nr. 2362 konto nr. 6878263063

Du kan også melde dig ind via formularen her!

Udskriv Email

Borgerforeningens formål

 • At styrke infrastrukturen, samhørigheden, kultur-, fritids- og handelslivet i Herfølge, og det gør vi ved at medvirke til styrkelse og inspiration af det arbejde, der foregår i forvejen
 • At skabe og udbygge en god dialog med de lokale politikere
 • At søge maksimal indflydelse på alle centrale beslutninger vedrørende vores nærmiljø og fremsende vores egne udspil for at skabe en bæredygtig udvikling i Herfølge
 • At bruge vores brede berøringsflade til opsamling af ideer, der evt. kan bringes videre til andre
 • At koordinere, så div. arrangementer ikke kolliderer med hinanden
 • At opsamle behov for nye tiltag og give dem videre til dem, der er gode til at udføre dem
 • At påtage os opgaver, der ikke automatisk indgår andre steder
 • At stå for enkelte arrangementer, der kan medvirke til at øge samhørighedsfølelsen i Herfølge

 

Det koster kun kr. 100 om året at være medlem og derved være med til at præge udviklingen - meld dig ind her!

Udskriv Email